• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Barn
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul
 • Medlemsvillkor för Hemtex kundklubb Sverige

  (Gäller från maj 2018)

  Hemtex kundklubb
  För att bli medlem i Hemtex kundklubb måste du ha fyllt 16 år, ha ett giltigt svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Hemtex kundklubb och medlemskapet gäller endast för inköp inom det egna hushållet. Medlemskapet i Hemtex kundklubb är per-sonligt och kan inte överlåtas. För Hemtex kundklubb Konto gäller särskilda villkor.

  Medkontohavare
  Medkonto kan utfärdas till personer inom samma hushåll för sammanräkning av bonuspoäng inom hushållet. Maximalt kan 1 medkontohavare kopplas till huvudkontohavare.

  Avgift
  Medlemskapet i Hemtex kundklubb är kostnadsfritt.

  Bonus
  Samtliga köp i Hemtexbutiker och webbshop i Sverige är bonusgrundande (ej presentkort). Registrering av bonuspoäng sker i samband med köp genom uppvisande av legitimation. Du som medlem är skyldig att vid förfrågan uppvisa godkänd svensk legitimation i samband med bonusregistrering. Hemtex kundklubb är nationellt baserad vilket inne-bär att endast inköp i Sverige är bonusgrundande och att bonuscheckar eller annat material inte distribueras över landsgränser. För varje bonusberättigad inköpskrona erhåller du 1 bonuspoäng. Dina bonuspoäng summeras månads-vis. När du uppnått 2000 poäng erhåller du en bonus-check på 50 kr. Kvarvarande poäng sparas i maximalt två år från intjänandet. Köp i Hemtex Webbshop är bonusgrundande men det går inte att lösa in bonus-checkar vid köp i Hemtex Webbshop. Bonuscheckar kan varken helt eller delvis inlösas mot kontanter och kompletta villkor för inlösen finns angivna på varje bonuscheck.

  Kommunikation och erbjudanden
  Som medlem ska du få relevant och personlig kommunikation och erbjudanden om Hemtex och av Hemtex utvalda samarbetspartners (inklusive bolag som ingår i ICA Gruppen AB-koncernen) varor och tjänster, varvid Hemtex kommer för att uppfylla detta åtagande analysera den information som samlas in om dig på olika sätt, t.ex. genom att baserat på analysen sortera in olika kunder i olika kundkategorier Ändring av villkoren
  Hemtex förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Hemtex kundklubb.

  Force Majeure
  Hemtex är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande om-ständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Hemtex självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Hemtex är heller inte skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hemtex varit normalt aktsam.

  Behandling av personuppgifter
  För information om Hemtex behandling av dina personuppgifter, se Information om behandling av personuppgifter. Om du begär begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer inte några bonuspoäng registreras eller du få några erbjudanden under den tid som behandlingen har begränsats.

  Avslutande av medlemskapet
  Ditt medlemskap i Hemtex kundklubb gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst. Om inga transaktioner finns registrerade inom en 3-årsperiod avslutas medlemskapet automatiskt. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Hemtex rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.

  Kontaktuppgifter
  Har du frågor angående ditt medlemskap, ska du kontakta:

  Hemtex Kundservice
  Hemtex AB
  Druveforsvägen 8
  Box 495
  501 13 Borås
  Telefon: 033-20 84 00
  E-post: studio@hemtex.se