Information om behandling av personuppgifter ­– hemtex

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personupp­gif­ter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild per­son.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behand­lingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett Dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till Hemtex eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informat­ionstext beskriver vi därför hur och var­för Hem­tex behandlar personuppgifter inom ramen för vår kundklubb, när du handlar i vår webbshop på www.hemtex.se ("Webbplatsen") eller i övrigt använder vår Webbplats. Villkoren för kundklubben och köpvillkor finns på Webbplatsen. Person­uppgiftsan­svarig för behand­lingen av dina personuppgif­ter är Hemtex AB, org. nr 556132-7056 om inget annat anges i denna information.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor:

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om medlemskap i kundklubben, genomför ett köp, kontaktar oss, vid medlemsundersökningar el­ler vid din användning av våra tjänster.

 • Informationstjänster

Vi hämtar viss information från externa informationstjänster, t.ex. samkör vi regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina registrerade uppgifter är kor­rekta och uppdaterade.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp på Webbplatsen, t.ex. för att lagra artiklar i varukorgen, administrera betalning och leverera beställda varor. Det är nödvän­digt att du läm­nar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa upp­gifter kan du inte genomföra köpet.

För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy Hemtex cookies

 Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress

 · Orderuppgifter, t.ex. artiklar och belopp

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella rekla­mations- och garanti­ ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

 

Hantera medlemskapet

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera medlemskapet, t.ex. för att kom­municera med dig (t.ex. vid uppdateringar av våra villkor eller integritetspolicy), hantera reklamationer och att sä­ker­ställa att dina uppgifter är korrekta och uppda­terade.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren i kundklubben

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress

 · Uppgift om reklamation

 · Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnum­mer

 · Köphistorik

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren i kundklubben

Bevarandetid: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).


Administrering och erbjudande av medlemsförmåner

Vi vill att du som medlem ska få det där lilla extra. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att ge dig medlemsförmåner, inklusive personliga erbjudanden, som vi tror att just du tycker om. För att kunna uppfylla detta behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om dina medlemsförmåner här Club Hemtex villkor

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress

 · Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnum­mer

 · Köphistorik

 · Identitetsuppgifter, t.ex. IP-adress eller andra onlineidentifikatorer

 · Användargenererade uppgifter, t.ex. besökssta­tistik på Webbplat­sen eller information om använda funktioner, besökta sidor och produkter

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren i kundklubben

Bevarandetid: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 

Besvara förfrågningar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara förfrågningar från dig t.ex. när du kon­taktar kundservice.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress

 · Uppgift om förfrågan

 · Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnum­mer

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet eller medlemskapet för detta syfte, dock maximalt tre år räknat från senaste förfrågan för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda dig bra kundservice.

 

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster (t ex vår Webbplats).

För det här ändamålet använder vi nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy Hemtex Cookies

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · SessionsID

 · Användargenererade uppgifter, t.ex.   besöksstatistik och varukorg samt att hantera   cookie inställningar

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandhålla våra digitala tjänster

 Bevarandetid: [Dina personuppgifter bevaras under den tid som du använder den digitala tjänsten   och för en tid om 12 månader.

 

Hantera ansökan om medlemskap

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera din ansökan om medlemskap i kundklubben, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt medlemsregister. Det är nödvändigt att du lämnar dessa uppgifter för att vi ska kunna administrera din ansökan om medlemskap. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan du inte bli medlem i kundklubben.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 ·Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 ·Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för kund­klubben

 Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras. Därefter kommer dina   uppgifter att registreras i vårt kundregister.

 

Marknadsföring av våra produkter

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier, för att skicka meddelande till dig om de varor som du har sparat i din varukorg eller för att hantera din prenumeration på vårt nyhetsbrev. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi den information som vi samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera olika kunder i olika kundsegment baserat på bland annat köpmönster och beteende och interaktioner med ­Hem­tex. Det innebär att olika kunder kan få olika erbjudanden beroende på kundsegment.

För det här ändamålet kan vi använda oss av marknadsföringscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy Hemtex Cookies

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 Utskick av erbjudanden och kommuni­kation med dig

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn

 · Medlemsuppgifter, t.ex. medlems­nummer, och   butikstillhörighet

 · Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress

 · Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

 · Användargenererade uppgifter, t.ex. besökssta­   tistik på Webbplat­sen eller information om   använda funktioner, besökta sidor och produkter

 Genomförande av analys för personlig kommuni-­   kation och erbjudanden

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Medlemsuppgifter, t.ex. medlems­nummer,   kundgrupp och favo­ritrum, uppgift om e-handelskund och butikstillhörighet
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp,   spenderat belopp
 • Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och kön
 • /li>Användargenererade uppgifter, t.ex. besökssta­   tistik på Webbplat­sen eller information om använda funktioner, besökta sidor och produkter

Kommunikation vid oavslutat köp

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Uppgift om artiklar som lagts i varukorg

Tillhandahålla nyhetsbrev

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress

För medlemmar och icke-medlemmar: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka marknads­föring till dig.

 

Notera att personliga erbjudanden som skickas till medlemmar baseras på avtalet som laglig grund. Läs mer under ”Administrering och erbjudande av medlemsförmåner”

 

Bevarandetid erbjudanden och kommunikation: Personuppgifter och köphistorik sparas i maximalt tre år räknat från senaste köp för detta syfte

Bevarandetid kommunikation vid oavslutat köp: Dina personuppgifter bevaras för en maximal period om tre månader från tidpunkten för insamlingen för detta syfte.

Bevarandetid tillhandahållande av nyhetsbrev: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte och till dess att du avregistre­rar dig för nyhetsbrevet eller invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsfö­ringsändamål, dock som längst i 6 månader efter senast öppnad e-post från oss.

 

Genomföra medlemsundersökningar

Om du är medlem i kundklubben behandlar vi dina personuppgifter i syfte att genomföra och ut­värdera medlemsundersökningar t.ex. för att vi ska få en bättre förståelse för vad våra med-lemmar tycker om Hemtex, vårt sor­timent, priser och kundupplevelse. Det är naturligtvis alltid frivilligt att delta i våra medlems­under­sökningar.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Medlemsuppgifter, t.ex. med­lemsnummer
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress
 • Svar på undersökning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade av att genomföra och utvärdera medlemsundersökningar

Bevarandetid: Under undersökningen och för en period om tre månader därefter för samma syfte.

 

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet, t.ex. för att styra priser och sortiment i vår webbshop och i våra butiker.

För det här ändamålet kan vi använda oss av prestanda-cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy Hemtex Cookies

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

· Identitetsuppgifter, t.ex. namn

· Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress

· Medlemsuppgifter, t.ex. medlems­nummer, kundgrupp, fa­voritrum och butikstillhörighet

· Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp och spenderat belopp

· Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och kön

· Uppgift om e-handelskund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare, som längst 24 månader.

 

Livscykelhantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att livscykelhantera, skydda och utveckla våra sy­stem och tjänster, t.ex. för att genomföra funktions- och prestandatester och i samband med felsök­ning, utveckling och loggning.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

· Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

· Medlemsuppgifter, t.ex. medlems­nummer

· Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress

· Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

· Butikstillhörighet

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte. Personuppgifter i loggar bevaras dock för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghän­delsen.

 

Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

·         Bild- och ljudmaterial

·         Din kommunikation

·         Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

·         Kontaktuppgifter

·         Kortuppgifter

·         Köpinformation

·         Order- och leveransuppgifter

·         Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Hemtex berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte. Personuppgifter i loggar bevaras dock för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghän­delsen.

Material från kamerabevakning bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

 

Försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera ett krav eller en rätts­process.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Medlemsuppgifter, t.ex. medlems­nummer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta­dress

 · Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

 · Uppgift om förfrågningar

 · Butikstillhörighet

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att försvara, fast­ställa och utöva rättsliga anspråk

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 36 månader efter genomfört köp för detta syfte kopplat till ditt köp eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. För övriga krav bevaras dina personuppgifter för samma syfte under kundförhållandet och för en period om tio år därefter eller den längre tid som är nödvändig för att hantera kravet.

Uppfylla lagliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla lagliga skyldigheter som Hemtex har, t.ex. för att uppfylla redovisnings- och bokföringskrav.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 · Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnum­mer

 · Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnum­mer

 · Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rätts­liga förpliktelser som vi har. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

 

Mottagare som vi delar information med

Vi delar i förekommande fall information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd.

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina person­uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Hemtex, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra ut­tryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyl­diga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.  
 • Franchisetagare
  I samband med ett köp i en butik som ägs av en våra franchisetagare kan vi om du är medlem i kundklubben dela dina personuppgifter med franchisetagaren, t.ex. för att göra det möjligt för dig att utnyttja erbjudanden och rabatter.
 • Betaltjänstleverantörer
  För att administrera betalningar via Webbplatsen använder vi oss av betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personupp­gifter. Mer information om vilka betalsätt som vi accepterar finns i köpevillkoren på Webb­platsen.
 • Övriga mottagare
  Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndig­heter och utvalda företag, än de som an­givits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Domstol, motparter etc.

I samband med en rättstvist kan vi över­föra uppgifter till andra parter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att fast­ställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. re­gis­terut­drag. Om du är medlem och har registrerat dig på Webbplatsen kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har regi­strerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänande bonuspoäng och, i förekommande fall, dina personliga erbjudan­den. Om du inte har re­gistrerat dig för Mina Sidor får du hjälp genom att kontakta kundservice.
 • Begära rättelse
  Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att be­gära rät­telse av uppgiften. Genom att logga in på Mina Sidor på Webbplatsen kan själv uppdatera vissa uppgifter om dig. Om du inte har registrerat dig för Mina Sidor får du hjälp genom att kontakta kundservice.
 • Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, åter­kalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be­tyder att om du åter­kallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgif­ter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
  Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgif­ter för di­rektmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick ge­nom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i ut­skicket eller kontakta kundservice. Om du bara vill ha generella och inte personliga erbjudanden baserat på bl.a. din köphistorik kan du ju­stera dina inställningar för erbjudanden på Mina Sidor eller genom att kontakta kundservice.

  Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att Hemtex inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig enligt villkoren för kundklubben.
 • Motsätta dig viss behandling
  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har per­sonliga skäl som rör situationen. Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som övervä­ger integri­tetsintresset.
 • Radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Begränsning av behandling
  Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
 • Dataportabilitet
  Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­taportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, om­fattar såle­des endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

 

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kon­takta oss. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Hemtex AB, 556132-7056

Postadress: Prognosgatan 22, 504 64 Borås

E-post: kundservice@hemtex.se

Telefonnummer: 033-20 84 00

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@hemtex.se

Uppdaterades senast: Augusti 2021