Våra leverantörer

Våra leverantörer

Hemtex köper varor från många delar av världen, och det är en stor och komplex leveranskedja med många länkar. Vi äger inte själva våra produktionsanläggningar, så det är oerhört viktigt för oss att veta att både arbetare och miljö är välskött.

För att säkerställa att vår produktion sker under etiskt sunda förhållanden är alla våra leverantörer skyldiga att underteckna och följa våra etiska riktlinjer (Code of Conduct) och krav på kemikalieinnehåll (Restricted Substances List). Avtalen syftar till att säkerställa goda arbetsförhållanden och att det inte finns något barnarbete. De säkerställer också att djuren tas om hand på ett bra sätt och att hänsyn tas till miljön, exempelvis att ta till vara på regnskogen.

Vi genomför regelbundna leverantörs- och fabriksbesök. Här granskas HMS, lön och arbetsvillkor, affärsverksamhet och miljöpåverkan. Det är viktigt för oss att vi kan garantera att Hemtex har en säker leverantörskedja.

Arbetet med leverantörskedjan är en kontinuerlig förbättringsprocess som handlar om att skapa dialog med leverantörerna och ett förtroende att Hemtex vill bli bättre tillsammans med dem.

Hemtex uppförandekod

I flera av de länder som Hemtex produkter tillverkas, saknas tillräcklig nationell lagstiftning för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. I andra fall finns tillräcklig lagstiftning men det saknas kontroll av myndigheter att de efterlevs. För att säkerställa att Hemtex produkter tillverkas under acceptabla förhållanden har Hemtex antagit en uppförandekod som alla leverantörer förbinder sig att följa. Innan ett samarbete med en leverantör blir accepterat av Hemtex genomgår leverantören en inspektion för att kontrollera hur väl den uppfyller Hemtex uppförandekod.

Uppförandekoden ställer krav på:

• Att lagar och förordningar efterlevs

• Att anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling

• Att förbud mot diskriminering efterlevs

• Att lön och ersättningar utbetalas enligt gällande regler

• Att övertid inte överskrider gällande regler och kompenseras därefter

• Att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas på arbetsplatsen

• Att förbud mot barnarbete efterlevs

• Att förbud mot tvångsarbete efterlevs

• Att miljöarbete och korrekt avfallshantering tillhandahålls

 

Se vår Code of Conduct här

Se vår leverantörslista här

 

Whistleblower - Reporting of serious and sensitive concerns

Use this channel to report any kind of breaches of Kid/Hemtex's Code of Conduct or applicable legislations which due to the nature of the concern cannot be reported through your normal reporting lines.

Report a concern here