• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Vi skyddar dina personuppgifter


  Det är viktigt för oss på Hemtex att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

  Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina bonuspoäng.

  Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett Dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

  På de här sidorna beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.


  VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

  Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor:

  • Dig själv

  Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om medlemskap i kundklubben, genomför ett köp, kontaktar oss, vid medlemsundersökningar eller vid din användning av våra tjänster.

  • Informationstjänster

  Vi hämtar viss information från externa informationstjänster, t.ex. samkör vi regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina registrerade uppgifter är korrekta och uppdaterade.  VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR

  Utrednings- och säkerhetsskäl Kameraövervakning
  Hantera köp Hantera kund- och Medlemskapet
  Besvara förfrågningarKommunikation vid oavslutat köp
  Hantera ansökan om medlemskapKommunikation och lämnande av erbjudanden
  Försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk Skydda och utveckla av våra system och tjänster
  Tillhanda nyhetsbrevGenomföra medlemsundersökningar
  Hantera BonusUppföljning och utvärdering
  Uppfylla lagliga skyldigheter


  MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED


  Vi delar i förekommande fall information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd.

  • Tjänsteleverantörer

  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Hemtex, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

  • Franchisetagare

  I samband med ett köp i en butik som ägs av en våra franchisetagare kan vi om du är medlem i kundklubben dela dina personuppgifter med franchisetagaren, t.ex. för att göra det möjligt för dig att utnyttja erbjudanden och rabatter.

  • Betaltjänstleverantörer

  För att administrera betalningar via Webbplatsen använder vi oss av betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter. Mer information om vilka betalsätt som vi accepterar finns i köpevillkoren på Webb¬platsen.

  • Övriga mottagare

  Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

  Uppgifter Syfte Laglig grund för behandlingen
  Myndigheter Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser
  Domstol, motparter etc. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
  Potentiella köpare och säljare Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen


  DINA RÄTTIGHETER

  Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

  • Tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Om du är medlem och har registrerat dig på Webbplatsen kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänande bonuspoäng och, i förekommande fall, dina personliga erbjudanden. Om du inte har re¬gistrerat dig för Mina Sidor får du hjälp genom att kontakta kundservice.

  • Begära rättelse

  Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften. Genom att logga in på Mina Sidor på Webbplatsen kan själv uppdatera vissa uppgifter om dig. Om du inte har registrerat dig för Mina Sidor får du hjälp genom att kontakta kundservice.

  • Återkalla samtycke med framtida verkan

  I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

  • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

  Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta kundservice. Om du bara vill ha generella och inte personliga erbjudanden baserat på bl.a. din köphistorik kan du justera dina inställningar för erbjudanden på Mina Sidor eller genom att kontakta kundservice.

  Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att Hemtex inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig enligt villkoren för kundklubben.

  Från och med den 25 maj 2018 har du även nedanstående rättigheter om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

  • Motsätta dig viss behandling

  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

  • Radering

  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  • Begränsning av behandling

  Du har även rätt att be¬gära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

  • Dataportabilitet

  Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.


  VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

  Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

  Hemtex AB
  556132-7056
  Druveforsvägen 8 504 33 Borås
  E-post:kundservice@hemtex.se
  Telefonnummer: 033-20 84 00

  Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
  E-post:dataskyddsombud@hemtex.se